فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام جهت شرکت در پذیرش دوره مقطع کاردانی ناپیوسته نظام اموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی-کاربردی